سه‌شنبه، آبان ۰۹، ۱۳۹۱

فریاد-گیل آوایی

سی اکتبر2012

خشم می بافم
هق هقِ توفانی که بر ما گذشت
خاک
خون می گرید سوکِ اینهمه بیداد
الله
به کدام آیه ایران بخون نازل شد!؟
که بی قواره شبانی توهم 1400 ساله را
امروز معنایی دوباره تفسیر می کنند
شاید بگویی
ما که ویرانی همه تاریخ بر دوش کشیده ایم
این هم روش!
اما
حیرت خونبار این سالها را بگو
به کدام ویرانگی بگیرانم
که از دل آن همه به میدان آمدن
درو می کنیم!؟
ما که انسان ستوده ایم
امروز مسخ
درسلاخ خانۀ الله
گروه گروه
فوج فوج
سلاخی می شویم!
الله چه کینه ای ست با ما
کاین جانیانِ جهل و جنایت
برما
از پی قرنها
نازل کرده است!؟
آی
سرودهای سیاووشانِ خاک
هوار هر نفس آتش حریفانه ای ست
این گوی
این میدان
بجنگ تا بجنگیم!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر