یکشنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۹۶

نوروز به مهر و مهربانی شادا - گیل آوایینوروز به مهر و مهربانی شادا
سه شنبه، پس فردا، سه روز پس از دیروز، دو روز پس از امروز، و یک روز پس از فردا! نوروز است.
در هر جای جهان که باشیم، نوروز را به یک زبان به یک آیین و به یک شناسۀ نیاکانیمان جشن می گیریم.
آیینهای باستانیِ ما ایرانیان، همچون نوروز، نماد همبستگی ما ایرانیان و شناسۀ ملی و تاریخی ماست.
نوروز بر همۀ شما عزیزانم، یارانم، دوستانم، آشنایانم، همۀ شما که دیده و ندیده ام، شاد وُ خجسته باد.
باشد که سال تازه، سالِ برآورده شدنِ آرزوهای نیک و انسانیِ همه ما باشد.
باز هم بزرگترین آرزوی من در این سالها، سرنگونی حاکمیت تبهکار اسلامی در سرزمین مادریمان ایران است.
امیدوارم سالِ تازه، سالِ برپاییِ حکومتی انسانی، این زمانی و این جهانی در ایران باشد.
چنین بادا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر